§ 1 Navn og Hjemsted:
Foreningens navn er Skagen Byting. Hjemsted Skagen, Frederikshavn kommune.

§ 2 Grundlag:
Skagen Byting er uafhængig af partipolitik

§ 3 Formål:
Foreningens formål er:
• at sætte fokus på- og åbent diskutere visioner og udvikling for tidligere Skagen kommune.
• at tage et medansvar for Skagens udvikling ved at igangsætte og deltage i projekter der kan udvikle byen, med respekt for den særegne arkitektur og miljø som er kendetegnende for Skagen.
• at synliggøre og styrke Skagen som byområde med henblik på at være talerør i forbindelse med byudvikling mv., således at Skagen vedbliver at være et attraktivt og spændende sted at bosætte sig  – både erhvervsmæssigt og som bosætningssted
• at indgå i dialog med andre foreninger og myndigheder som – Frederikshavn kommune, Region Nordjylland mv omkring forhold der omhandler tidligere Skagen kommune.

§ 4 Medlemmer:
Som medlem af Skagen Byting kan optages privatpersoner som er bosiddende i tidligere Skagen kommune eller ejer fast ejendom i tidligere Skagen kommune samt virksomheder indenfor med postnummer 9990 og 9982 (Tidligere Skagen kommune). Personer som ikke opfylder nævnte kan godt være medlemmer, dog kan de ikke deltage i Generalforsamlingen, ikke stemme på Generalforsamlingen og er ikke valgbar til bestyrelsen.

§ 5 Medlemskontingent:
Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, som fastsættes af bestyrelsen.

§ 6 Stemmeret:
Medlemmer, der har betalt kontingent inden for den af bestyrelsen, fastsatte tidsfrist, har stemmeret på generalforsamlingen. For at få stemmeret på foreningens generalforsamling skal man have været medlem af foreningen mindst otte dage forud for generalforsamlingen.


§ 7 Økonomi:
Foreningens midler tilvejebringes ved medlemskontingent samt ved tilskud, gaver, arrangementer og fonde.

§ 8 Generalforsamlingen:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Den indkaldes med mindst 14 dages varsel i digitale medier eller ved e-mail.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset, hvor mange medlemmer der er fremmødt, jf. dog § 11 og 15.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Hvis tre medlemmer eller dirigenten forlanger det, skal afstemning ske skriftligt.
Hvert medlem eller virksomhed har 1 stemme.
Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagers behandling og stemmeafgivning.
Under punktet eventuelt kan der ikke besluttes noget.

§ 9 Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget for året
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 10

7. Valg af og suppleanter jf. § 10
8. Valg af to revisorer for ét år

9. Valg af én revisorsuppleant for ét år
10. Eventuelt

§ 10 Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af syv medlemmer.
For de valgte bestyrelsesmedlemmer gælder valget for to år. Fire bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur på lige år og tre bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur på ulige år.
På generalforsamlingen vælges to suppleanter. Valget gælder for ét år.
Bestyrelsens konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Såfremt et medlem af bestyrelsen indvælges i Frederikshavn Byråd eller i Region Nordjylland skal medlemmet udtræde af bestyrelsen i Skagen Byting

Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne, men har ingen stemmeret.

Bestyrelsesmøder afholdes på formandens foranledning, eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Der skal dog afholdes minimum et bestyrelsesmøde hvert kvartal.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Afgørelser på bestyrelsesmøder træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der føres mødeprotokol over bestyrelsens beslutninger. Der udsendes referat af mødet til bestyrelsens medlemmer senest 14 dage efter mødtes afholdelse.
Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc arbejdsgruppe til bearbejdelse af konkrete projekter eller opgaver, med det formål at komme med indstilling til bestyrelsen vedr. det konkrete projekt/opgave. 3

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når:
• Et flertal i bestyrelsen finder det ønskeligt
• Mindst 25% af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig motiveret anmodning herom.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget anmodning herom. Regler for indkaldelse iht. bestemmelser i § 8.

§12 Regnskab:
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal senest én måned før den ordinære generalforsamling aflevere regnskab og status til foreningens revisorer, som skal aflevere det revideret regnskab til bestyrelsesformanden 14 dage inden generalforsamlingen. Revisorerne har når som helst adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 13 Hæftelser:
Bestyrelsen er berettiget til at indgå nødvendige finansieringsaftaler tilpasset den daglige drift af foreningen. Foreningen tegnes af foreningen i fællesskab med to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt til enkeltpersoner.
Hverken bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer af foreningen hæfter for foreningens forpligtelser. Foreningens formue hæfter således alene for foreningens forpligtelser.

§ 14 Ændring af vedtægter:
Til ændring af vedtægter kræves, at mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer er til stede på generalforsamlingen og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for vedtægtsændringen. Er dette ikke tilfældet, afgøres vedtægtsændringen på en ekstraordinær generalforsamling ved simpelt stemmeflertal.

§ 14.1 Eksklusion
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis et medlem i skrift og tale modarbejder foreningens Formål.
Medlemmet kan anke en eksklusion ved at forlange, at det bliver taget op på efterfølgende Generalforsamling.

§ 15 Foreningens opløsning:
Til foreningens opløsning kræves, at mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer for foreningens opløsning. Er dette ikke tilfældet, afgøres vedtægtsændringen på en ekstraordinær generalforsamling ved simpelt stemmeflertal.

I tilfælde af opløsning af Skagen Byting overgår foreningens midler på opløsningstidspunktet til fremme af kulturelle formål i Skagen området, som administreres af den afgående bestyrelse

§ 16 Ikrafttræden:

Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter godkendelse på den stiftende generalforsamling.
Vedtægten ændret på den ordinære generalforsamling i 2016.
Vedtægts ændringer godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 6. marts 2024.