SKAGEN BYTING

Vores historie

Den stiftende generalforsamling for Skagen Byting blev afholdt den 20. april 2014.

Baggrunden var byens 600-års købstadsjubilæum i 2013, hvor byens borgere var involveret på kryds og tværs i mange forskellige initiativer til markering af jubilæet.

 Sine første købstadsprivilegier fik byen af Erik af Pommern den 22. januar 1413, og de blev senere stadfæstede blandt andet i 1442, 1451, 1545, 1560, 1598 og 1648. I 1507 udstedte kong Hans en stadsret for Skagen, i 1519 gav Christian II den fri birk og birkeret. Lige som andre købstæder havde Skagen såvel borgmestre og råd som byfoged, i 1580 fik den tillige en byskriver, og endnu ifølge forordningen af 28. januar 1682 var Skagen en af de byer, som beholdt 1 borgmester og 2 rådmænd, mens øvrigheden i andre nørrejydske købstæder, som Hjørring, Thisted og Nykøbing, indskrænkedes til en byfoged.

Skagen Byting bygger på byens lange historie, det sammenhold og det engagement som jubilæumsåret beviste.

Skagen Bytings tilblivelse kan tilskrives en gruppe af initiativrige og engagerede skagboer der i jubilæumsåret vedvarende arbejdede for selve jubilæumsarrangementet og herunder at etablere rammerne for Bytingets virke.

I hele jubilæumsåret blev der i Skagen onsdag hver anden uge bragt en historisk artikel, der beskrev byens historie og udvikling. Artiklerne er samlet i bogen “Skagen. Købstad i 600 år”, der blev udgivet af Skagen Lokalhistoriske Forening, hvor den fortsat kan købes, den kan også bestilles på tlf. 98 46 26 24 eller mail: skagenlokalhistoriskeforening@gmail.com

Med kommunalreformen i 2007 blev Skagen en del af Frederikshavn kommune og dermed rykkede det politiske beslutningsniveau 40 km mod syd. Dette forhold har sikkert været medvirkende til interessen for at etablere Skagen Byting, fordi man derved kunne få et lokalt forankret talerør for byens borgere.

Det var ganske enestående at en meget lille fiskerby allerede i middelalderen opnåede købstadsrettigheder. Årsagen var måske at placeringen ved indsejlingen til Kattegat var af stor strategisk betydning for overvågningen af besejlingen af de indre farvande og indirekte for inddrivelsen af den vigtige Øresundstold, som kong Erik af Pommern indførte.

 

Skagen bys lykke var nu ikke gjort med tildelingen af købstadsrettighederne. Skagboerne skulle op gennem historien kæmpe dels med havet, som både gav og tog, og dels med den karrige jord, for at få deres udkomme. Sandflugten gjorde livet slidsomt og epidemiske sygdomme har af flere omgange tyndet voldsomt ud blandt byen borgere.

Selvom byen i dag er mest omtalt for “guldalder malere”, er perioden med disse mere eller mindre flamboyante kunstnere kun en meget lille del af Skagen historie.

Med kunstnerne kom det finere borgerskab og gjorde Skagen mondæn.

Men hovednerven i byen har altid været fiskeriet, og skiftende tider har budt på mange op- og nedture for dette erhverv. I dag er landingerne i Skagen de værdimæssigt største i landet.

Fiskeriet og tilhørende industri samt turismen er hovedhjørnestenene i byens eksistens.

Byens aktuelle udfordringer er bl.a.:

  • det vigende indbyggertal, – i dag er vi kun ca. 8.000 borgere i byen, da der var flest, var vi 12.000!
  • at vi bliver forholdsvis flere ældre i byen
  • at de strukturelle ændringer slår hårdt, fordi vi mister central borgerbetjening, som sygehus, politi, ambulanceberedskab samt den kommunale forvaltning m.m.
  • fastholdelse af byens identitet som en levende by, der giver god mulighed for bosættelse og udvikling og samtidig værner om byens særkende og områdets natur.
  • at tilpasse infrastrukturen til klimaændringerne og tilpasse serviceudbud til såvel skagboernes som vores gæsters fremtidige behov.

Bytingets formål

at sætte fokus på- og åbent diskutere visioner og udvikling for tidligere Skagen kommune.

at tage et medansvar for Skagens udvikling ved at igangsætte og deltage i projekter der kan udvikle byen, med 
 respekt for den særegne arkitektur og miljø som er kendetegnende for Skagen.

at synliggøre og styrke Skagen som byområde med henblik på at være talerør i forbindelse med byudvikling 
 mv., således at Skagen vedbliver at være et attraktivt og spændende sted at bosætte sig - både 
 erhvervsmæssigt og som bosætningssted


at indgå i dialog med andre foreninger og myndigheder som - Frederikshavn kommune, Region Nordjylland 
 med flere, omkring forhold der omhandler tidligere Skagen kommune